AAA

EU-I-GRADJANI-SRBIJE | 26.08.2019 14:35 > 26.08 14:37

Institucije EU generalno spremne za borbu protiv neetičnog ponašanja

EU institucije generalno gledano dobro su opremljene da se nose sa neetičnim ponašanjem ali pravila treba da se dalje unapređuju, smatraju evropski revizori koji su sačinili i niz preporuka. Samo polovina osoblja obuhvaćenog anketom rekla je da je dobro upoznata sa etičkim kodeksom svoje institucije a manje od polovine je kazalo da im je poslodavac organizovao obuku iz etike.

Evropski parlament, Savet i Komisija postavili su adekvatne etičke okvire, ocenjuje se u novom izveštaju Evropskog revizorskog suda (ECA).

Međutim, revizori su identifikovali pojedine oblasti u kojima bi obuhvat, specifičnost, jasnoća i nivo smernica mogli da se poboljšaju i usklade, kao i primere dobre prakse.

Pored toga, treba ojačati svest osoblja i percepciju etičkog okvira i kulture, smatraju revizori.

Etički okvir treba da obezbedi da se neetično ponašanje spreči, identifikuje i da se ispravno postupi kada se utvrdi.

U institucijama EU odredbe o etici važe i za osoblje i za izabrane ili imenovane osobe, poput evroposlanika ili evropskih komesara.

Te odredbe tiču se politika koje se odnose na poklone i zabavu, aktivnosti "spolja", sukob interesa, aktivnosti nakon prestanka radnog odnosa ili mandata u institucijama EU, uznemiravanje i uzbunjivanje.

Revizori su ocenjivali da li su etički okviri Evropskog parlamenta, Saveta i Evropske komisije dobro uspostavljeni. Posebno su se bavili pravnim etičkim zahtevima i procedurama za njihovo sprovođenje.

"Svako neetično ponašanje ili čak percepcija takvog ponašanja članova ili osoblja EU institucija privlači veliku pažnju javnosti i umanjuje poverenje u EU", ocenio je odgovorni za izveštaj u ECA Mihails Kozlovs.

"Naša revizija će pomoći EU institucijama da dalje unaprede etičke okvire i smanje na minimum rizik od neetičnog ponašanja", istakao je Kozlovs.

Revizori su naveli da su osnovni elementi etičkih okvira predstavljeni u sve tri institucije. Uspostavljene su politike kojima se odgovara na glavne zahteve i njihovi etički okviri su adekvatno podržani mehanizmima istrage i sankcija.

Istoremeno su revizori uočili oblasti u kojima su potrebna unapređenja, npr. primetili su da procedure za verifikaciju osoblja i članova nisu dovoljno formalizovane.

Takođe se etički okvir oko sukoba interesa uglavnom zasniva na izjavama samih učesnika i nedostaju adekvatna uputstva i standardizovane procedure za proveru tačnosti, pouzdanosti i celovitosti takvih izajava.

Revizori su dalje ukazali na oblasti u kojima su potrebni veća harmonizacija i veće deljenje dobre prakse. Tako se npr. vrednost poklona koje osoblje može da prihvati bez traženja dozvole razlikuje širom EU institucija iako za sve važe isti propisi o zapošljavanju.

Pored toga, Savet i dalje nema zajednički etički okvir koji reguliše rad predstavnika članica EU.

Konačno, revizori su radili istraživanje kako bi stekli uvid u etiku zaposlenih u EU a rezultati ukazuju na razliku između svesti i percepcije. Naime, većina zaposlenih smatra da može da prepozna neetično ponašanje i odupre mu se ali istovremeno neki nisu spremni da o njemu izveste.

Kako bi se bolje odgovorilo na izazove, revizori su preporučili institucijama EU da dalje unaprede svoje etičke okvire, sarađuju kako bi harmonizovali elemente svojih etičkih okvira i delili dobru praksu, kao i da unaprede svest i percepciju osoblja o etičkom okviru i kulturi.

Preporuke EU institucijama pokrivaju veliki broj ključnih pitanja, poput različitih oblika sukoba interesa, transparentnosti, mehanizama za sprovođenje.

ECA je specijalni izveštaj "Etički okvir revidiranih EU institucija: prostor za unapređenje" predstavila Evropskom parlamentu i Savetu EU, kao i drugim zainteresovanim stranama, poput nacionalnih parlamenata, interesnih grupa u industriji i predstavnika civilnog društva.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.