AAA

OMS | 25.11.2019 10:50 > 25.11 10:50

Tim UN u Srbiji: Raditi na izgradnji društva koje ne toleriše nasilje nad ženama i devojčicama

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, podaci na svetskom nivou govore da svaka treća žena i devojčica doživi fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, najčešće od partnera. U 2017. godini, svaku drugu ubijenu ženu u svetu ubio je partner ili član porodice; tek svaki dvadeseti muškarac ubijen je u sličnim okolnostima. U Srbiji, svaka druga žena se suočila sa psihološkim, a svaka treća sa fizičkim nasiljem.

Nasilje nad ženama i devojčicama je jedna od najrasprostranjenijih, najpostojanijih i najštetnijih povreda ljudskih prava u našem svetu, koja se često ne prijavljuje zbog nekažnjavanja, tišine, stigmatizacije i stida. Za borbu protiv nasilja u porodici, neophodno je koordinirano i sveobuhvatno angažovanje aktera zaduženih za prevenciju, zaštitu i krivično gonjenje, kao i adekvatne strateške mere u tom domenu. „Nasilje nad ženama je prisutno u svim društvima i svim društvenim slojevima! Nastavićemo da vredno radimo sa svim našim partnerima, na svim nivoima, kako bi otklonili suštinske uzroke tog nasilja, i to kroz preispitivanje društvenih normi i ponašanja, unapređenje zakonodavnog okvira i institucija i poboljšanje usluga za žene koje su preživele nasilje, a nijedna žena ili devojčica neće biti izostavljena“, izjavila je Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN u Srbiji.

Iskorenjivanje nasilja nad ženama i devojčicama je u središtu UN Agende održivog razvoja do 2030. godine. To je prvi korak ka globalnom miru i sigurnosti i jedan od preduslova za unapređenje, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokratije i privrednog rasta.

Zajedno sa Vladom Republike Srbije i partnerima, Tim UN u Srbiji je realizovao značajne aktivnosti usmerene ka tome da se nasilje nad ženama i devojčicama iskoreni i te aktivnosti donose rezultate. U protekle tri godine, Tim UN u Srbiji i Vlada Republike Srbije pod vođstvom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost rade na prevenciji nasilja, kao i na tome da žrtve nasilja dobiju pravovremenu i delotvornu zaštitu i podršku relevantnih institucija, a da se počinioci kazne. Zahvaljujući podršci Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, nasilje u porodici u Srbiji postepeno, umesto „privatne stvari“, postaje tema od značaja za javnost i dobija sve veću pažnju.
U sklopu zajedničkog programa Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama, do sada je 360 policijskih službenika/ca završilo obuku o postupanju prilikom izlaska na lice mesta po prijavi nasilja. Osim toga, više od 200 zdravstvenih radnika/ca iz cele Srbije obučeno je za pružanje adekvatne podrške žrtvama. Kada je reč o prevenciji, preko 2500 dečaka i devojčica se uključilo u različite aktivnosti usmerene ka pospešivanju rodne ravnopravnosti, prevazilaženju štetnih rodnih stereotipa i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja. Mreža „Novinarke protiv nasilja prema ženama“ predstavlja važan stub podrške celokupnom radu u ovoj oblasti. Članice ove neformalne grupe su 31 urednica i novinarka posvećene unapređivanju medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama.

Istovremeno, posebna pažnja se posvećuje marginalizovanim grupama žena, među kojima su Romkinje, žene sa invaliditetom i žene iz ruralnih područja, koje nesrazmerno manje prijavljuju nasilje nego druge žene. U 2018. godini, aktivistkinje iz ženskih organizacija civilnog društva, koje su i same pripadnice osetljivih grupa, obučile su 200 stručnih radnika/ca o specifičnim faktorima ugroženosti tih grupa i o načinima da im se olakša pristup uslugama podrške.

I pored činjenice da decu svedoke nasilja u porodici takođe treba smatrati žrtvama, institucije često ne preduzimaju odgovarajuće mere zaštite. U cilju spašavanja zaštite kako žena, tako i dece, međusektorski timovi iz 12 opština su obučeni i opremljeni da bolje reaguju na rodne i međugeneracijske modele nasilja u porodici.

Tim UN u Srbiji je trajno posvećen neumornom radu na iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja. Život bez nasilja je neotuđivo osnovno pravo. Uskraćivanjem slobode ženama i devojčicama, uskraćuje se sloboda svima.

****

Zajednički projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II realizuje Tim UN u Srbiji (UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP) u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Projekat je usmeren na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Zajedničkim delovanjem agencija Ujedinjenih nacija i Vladinih tela doprinosi se rešavanju problema nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređuje podrška ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvara okruženje koje ne toleriše nasilje.
Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske.

Tim UN u Srbiji (UNCT), kojim rukovodi stalna koordinatorka UN, sastoji se od 19 agencija, fondova i programa UN. Tim funkcioniše na osnovu Okvira razvojnog partnerstva za period 2016-2020 između Vlade Republike Srbije i Tima UN. Okvir razvojnog partnerstva je putokaz za stratešku saradnju na daljem unapređivanju dobre uprave i vladavine prava, , razvoja socijalnih i ljudskih resursa, privrednom razvoju, rastu i zapošljavanju, zaštiti životne sredine, borbi protiv klimatskih promena i izgradnji otpornih zajednica, kao i integrisanju kulture u celokupni proces održivog razvoja.

Ovaj tekst nije proizvod Agencije Beta i ona ne odgovara za navode u njemu.
(Kraj OMS poruke)KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.