AAA

OMS | 19.09.2016 12:05 > 19.09 12:30

Ekspert Ujedinjenih nacija za ljudska prava poziva na hrabre korake kako bi se rešio dugotrajni problem raseljenosti

Specijalni izvestilac za ljudska prava interno raseljenih lica, Čakola Bejani (Chaloka Beyani) danas je zatražio od vlade Republike Srbije i organa vlasti na Kosovu da preduzmu incijativu i pojačaju napore ka realizaciji trajnih rešenja za one ljude koji već 17 godina žive u raseljenju.

U svom obraćanju nakon petodnevne posete Srbiji i Kosovu, gospodin Bejani opisao trenutni položaj interno raseljenih lica (IRL) kao ćorsokak i naglasio da je potrebno uložiti značajan napor kako bi se na efikasna način rešilo pitanje raseljenja. Prema podacima Agencije UN za izbeglice, u Srbiji i dalje živi 88.000 ugroženih interno raseljenih lica, na Kosovu više od 16.000 koji i imaju potrebe prouzrokovane raseljenjem i kojima nedostaju trajna rešenja.

"Potrebno je verifikovati stvarni broj ljudi kojima i dalje potrebno rešenje, kao i koja rešenja treba da se primene", naglasio je ekspert za ljudska prava. "Pozivam organe vlasti da izvrše profilisanje i procenu potreba, i da sprovedu anketu u vezi sa željama ili namerama interno raseljenih lica."
Specijalni izvestilac, koji je procenio napredak učinjen u skladu sa njegovim prethodno datim preporukama**, prepoznao je neke pozitivne korake koje su preduzeli vlada Republike Srbije i organi vlasti na Kosovu, uključujući i u oblasti stanovanja, zemljišnih i vlasničkih pitanja, te ličnih dokumenata. Napredak je ostvaren i u smislu institucionalnih rešenja pravnog i političkog okvira za rešenje položaja interno raseljenih lica.

"Sva trajna rešenja bi trebalo da ostanu otvorena interno raseljenim licima i moraju biti odvojena od političkih procesa" rekao je Specijalni izvestilac, primećujući da je naglasak isuviše često stavljan na povratak. "IRL je potrebno konsultovati o tome koje je najbolje rešenje za njih." U ovom kontekstu, takođe je zatražio od vlade Republike Srbije i organa vlasti na Kosovu, da se uz podršku međunarodne zajednice, sprovedu anketu da bi se identifikovala trajna i izvodljiva rešenja za IRL.

Bejani je izrazio zabrinutost zbog velikog broja interno raseljenih lica koja još uvek žive u bedi, posebno pripadnici romske, aškali i egipatske zajednice. Takođe je izrazio žaljenje zbog životnih uslova najugroženijih IRL koji još uvek žive u kolektivnim centrima. "Ta interno raseljena lica imaju posebne potrebe za zaštitom, naročito kada je reč o pristupu pravima na stanovanje, zaposlenje, zdravstvenu negu i obrazovanje, a sve to treba urgentno rešiti," istakao je Izvestilac.
"Trajno stambeno rešenje predstavlja ključni element održivih rešenja, i potrebno ga je povezati sa mogućnostima za ostvarivanje zarade" rekao je ističući preporuku koju je dao tokom svoje prethodne posete. Takođe je istakao brojne druge probleme kojima je potrebno posvetiti pažnju, poput sprovođenja vladavine prava, rešavanje problema nelegalnog korišćenja imovine i efektivne nadoknade tamo gde data imovina ne može da se povrati. Izvestilac je dalje zatražio da se kod svih rešenja do kojih se dođe treba uzeti u obzir i pitanje inkluzije i naglasio da rešenja koja vode segregaciji predstavljaju kršenje međunarodnog prava.Ekspert je istakao da međunarodna zajednica ne sme da zaboravi problem interno raseljenih lica u Srbiji i na Kosovu, i da je to pitanje potrebno rešiti kao ključnu komponentu u kontekstu okvira za pristupanje Evropskoj uniji i okvira briselskog dijaloga između Beograda i Prištine.

Tokom svoje posete, Specijalni izvestilac se sastao sa zvaničnicima vlade Republike Srbije i organa vlasti Kosova, UN agencija i organizacija civilnog društva. Posetio je i veliki broj interno raseljenih lica koja žive u blizini Beograda i Kragujevca, kao i onih koja žive u sledećim opštinama: Prishtinë/Prištini, Severnoj Mitrovici/ë, Zvečanu/Zveçan, Obiliq/ću i Gračanici/Graçanicë, kako bi direktno od njih čuo o njihovoj situaciji i rešenjima koja im više odgovaraju.

"Pozivam međunarodnu zajednicu da ne zaboravi interno raseljene u Srbiji i na Kosovu, već da nastavi da pruža podršku Vladi i organima vlasti u Srbiji i na Kosovu u njihovim naporima da se iznađu trajna rešenja za interno raseljena lica, i da zatvori poglavlje interne raseljenosti za sva vremena", rekao je ekspert.

"Pomirenje i izlečenje rana su sada potrebniji više nego ikada kako bi se osigurala uspešna i trajna rešenja u Srbiji i na Kosovu", zaključio je Bejani.

Specijalni izvestilac se zahvalio vladi Republike Srbije i organima vlasti na Kosovu zbog saradnje koju je sa njima imao tokom obe posete tokom svog mandata.

(*) Sve reference na Kosovo u ovom dokumentu su u skladu sa Odlukom 1244 Saveta bezbednosti (1999.g.) i bez prejudiciranja statusa Kosova.


(**) Pogledati Izveštaj Specijalnog izvestioca UN o Srbiji i Kosovu iz 2013. godine http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/26/33/Add.2  Gospodin Čakola Bejani, profesor međunarodnog prava na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, je imenovan za Specijalnog izvestioca za ljudska prava interno raseljenih lica u septembru 2010. godine. Kao specijalni izvestilac, on je deo Specijalnih procedura Saveta za ljudska prava. Specijalne procedure, najveće telo nezavisnih eksperata Sistema Ujedinjenih Nacija u oblasti ljudskih prava, je zajednički naziv za sve mehanizme Saveta koje se zasnivaju na činjenicama i praćenju, koje su direktno vezane bilo za posebnu situaciju u datoj zemlji ili za tematske probleme u svim delovima sveta. Eksperti Specijalnih procedura rade pro-bono; oni nisu zaposleni UN i ne primaju platu za njihov rad. Oni ne zavise ni od vlada ni od organizacija, i realizuju svoj posao samostalno.


Više na: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx

Specijalni izvestioci predstavljaju deo onoga što je poznato kao Specijalne procedure Saveta za ljudska prava. Specijalne procedure, najveće telo nezavisnih eksperata Sistema Ujedinjenih Nacija u oblasti ljudskih prava, je zajednički naziv za sve mehanizme Saveta koje se zasnivaju na činjenicama i praćenju. Svi koji vrše mandat Specijalnih procedura jesu nezavisni eksperti u oblasti ljudskih prava koje imenuje Savet za ljudska prava kako bi rešavali probleme koji su direktno vezani za neku konkretnu situaciju u datoj zemlji ili za tematske probleme koji se javljaju u svim delovima sveta. Oni nisu zaposleni u UN i nezavisni su u svom radu od bilo koje vlade ili organizacije. Oni deluju u svom individualnom svojstvu i ne primaju platu za svoj rad.


Pogledajte Vodeći principi UN o internoj raseljenosti http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Standards.aspx Ljudska prava UN, Strana za datu zemlju – Srbija: 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/RSIndex.asp

Možete da vidite ovu saopštenje na:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20514&LangID=E

Twitter: @UNHumanRights

Facebook: unitednationshumanrights

Instagram: unitednationshumanrights

Google+: unitednationshumanrights

Youtube: unohchr

Join our #WithRefugees campaign

Pažnja: Ovaj tekst nije proizvod Agencije Beta i ona ne odgovara za navode u njemu.

(Kraj OMS poruke)


KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.