AAA

POLITIKA | 21.11.2019 19:00 > 21.11 19:00

Vlada utvrdila izmene zakona kojim se funkcionerima zabranjuje korišćenje javnih resursa u kampanji

Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kojim se izmedju ostalog, zabranjuje javnim funkcionerima da koriste budžetska sredstva u sprovodjenju aktivnosti u okviru izborne kampanje.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, predloženim izmenama se uvodi i zabrana korišćenja drugih javnih resursa u kampanji, uključujući službene prostorije, vozila, vebsajtove i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, "osim onim javnim funkcionerima koji koriste javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uredjena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera".
"Politički subjekt može da koristi za izbornu kampanju prostorije i usluge organa i organizacija organa javne vlasti ukoliko su te prostorije i usluge dostupne pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, na osnovu javno dostupne odluke tih organa i organizacija i pod uslovom da oni mogu da obezbede korišćenje prostorija i usluga tokom izborne kampanje svakom političkom subjektu koji je za to pravovremeno iskazao interesovanje", stoji u saopštenju.

Predvidjeno je i ko može pred Agencijom za borbu protiv korupcije pokrenuti postupak u kojem se odlučuje da li postoji povreda zakona u izbornoj kampanji, kao i način na koji se pokreće postupak.

"Uvodi se obaveza Agencije za borbu protiv korupcije da po prijavi koja se odnosi na povredu ovog zakona u izbornoj kampanji odluči u roku od pet dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi, kao i preciziranje roka u kom je Agencija u obavezi da donese rešenje kojim se utvrdjuje da je ili da nije došlo do povrede ovog zakona u izbornoj kampanji", piše u saopštenju.

Vlada je na sednici utvrdila i Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine koji kako se navodi, predstavlja "najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu jedne države".

"Popisom će biti utvrdjen ukupan broj stanovnika, domaćinstava i stanova u Srbiji i njihov raspored po upravnim okruzima, gradovima, opštinama i naseljenim mestima. Obezbediće se pouzdani podaci o vitalnim, etničkim, ekonomskim, obrazovnim, migracionim i drugim obeležjima stanovništva, koji su neophodni za dobijanje precizne slike trenutnog stanja, ali i za projekcije budućih kretanja", navela je Vlada Srbije.

Predvidjeno je da popis 2021. godine bude poslednji koji se sprovodi na tradicionalan način – neposrednim pojedinačnim popisivanjem svih lica, domaćistava i stanova, jer je po navodima Vlade Srbije, "realno očekivati da će u narednom periodu biti stvoreni uslovi za sprovodjenje popisa na bazi registara".

Na sednici je utvrdjen i Predlog zakona o potvrdjivanju Sporazuma o saradnji Srbije i Evrodžasta (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) kao organa Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima sa sedištem u Hagu.

Sporazum o saradnji Srbije i Evrodžasta potpisan 12. novembra, čime su po navodima Vlade Srbije, "stvoreni uslovi za unapredjenje operativne i strateške pravosudne saradnje i razmenu informacija i dokaza medju potpisnicima".

"Potpisivanjem sporazuma, Srbija je značajno ojačala svoje kapacitete u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala, budući da je bliska prekogranična saradnja i delotvorna razmena informacija izmedju nadležnih srpskih organa sa kolegama iz Evrope od suštinskog značaja za efikasnu i odlučnu borbu protiv kriminala. Ovim dokumentom Srbiji će biti omogućeno da učestvuje u razmeni podataka o ličnosti i dokaza sa tužiocima i istražiteljima iz čitave Evrope, kao i mogućnost imenovanja tužioca za vezu u Evrodžastu u bliskoj budućnosti", navela je Vlada Srbije.

Članovi vlade utvrdili su i Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti čiji je cilj "uredjenje pravnog okvira ove oblasti koji do danas nije bio uspostavljen".

"Hidrografija se bavi merenjem i opisom fizičkih karakteristika reka i jezera, kao i predvidjanjem njihovih promena tokom vremena, pre svega, u cilju bezbedne plovidbe i podrške ostalim aktivnostima, uključujući bezbednost, naučna istraživanja i zaštitu životne sredine. Ovim propisom obuhvaćeni su hidrografski i topografski premeri na unutrašnjim vodnim putevima, prikupljanje podataka iz hidrografije, kartografije, plovidbe, geologije rečnog dna, kao i izrada, izdavanje i održavanje plovidbenih karata i publikacija", piše u saopštenju.

Vlada Srbije utvrdila je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu kojima se predvidja mogućnost da u budućnosti strana pravna lica koja obavljaju poslove kliringa i saldiranja mogu obavljati ove usluge i za domaće hartije od vrednosti, odnosno državne obveznice pod uslovima koje će urediti zakon o tržištu kapitala, a što će dovesti do veće dostupnosti hartija od vrednosti denominovanih u dinarima stranim investitorima, približavanje standardima Evropske unije, smanjenje troškova finansiranja, i bolju diversifikaciju investitora u domaće hartije od vrednosti.

"Izmene zakona predvidele su i preciznije i bliže uslove zaduživanja lokalnih samouprava koji će dovesti do bolje kontrole zaduživanja jedinica lokalnih samouprava. Predvidjena rešenja, takođe, imaju za cilj da otklone uočene nedostatke terminološke prirode i da, na taj način, omoguće efikasniju primenu i preciznije tumačenje važećeg Zakona o javnom dugu", stoji u saopštenju.

Dodaje da je Vlada Srbije usvojila Nacionalni program za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji za period 2019-2026. godine kojim je obuhvaćen rad službi mentalnog zdravlja "koje su dužne da pruže savremenu, sveobuhvatnu prevenciju, lečenje i rehabilitaciju, kao i adekvatan socijalni pristup, što podrazumeva da se sve ove aktivnosti odvijaju u sredini u kojoj ove osobe žive".

"Usvajanjem dokumenta predvidjene su i kampanje protiv stigmatizacije obolelih lica koje će organizovano voditi, ne samo stručnjaci za mentalno zdravlje, već i korisnici psihijatrijskih usluga i sve relevantne organizacije, poput škola, medija i civilnog sektora", piše u saopštenju.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.