AAA

POLITIKA | 26.11.2020 10:10 > 26.11 13:58

Izveštaj GRECO: Srbija samo delimično sprovela većinu preporuka za sprečavanje korupcije


Srbija je samo delimično sprovela većinu preporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO) za sprečavanje korupcije medju poslanicima, sudijama i tužiocima, zbog čega je to telo Saveta Evrope (SE) situaciju ocenilo kao "globalno nezadovoljavajuću".

U najnovijem Izveštaju uskladjenosti, usvojenom na plenarnom zasedanju GRECO od 26. do 29. oktobra, a objavljenom danas, telo Saveta Evrope je navelo da je Beograd na zadovoljavajući način sproveo svega dve od 13 preporuka koje su sadržane u Izveštaju o evaluaciji za Srbiju u okviru četvrtog kruga, iz juna 2015. godine.

Te dve preporuke tiču se interakcije poslanika sa lobistima i jačanja uloge Agencije za borbu protiv korupcije.

Deset preporuka Srbija je sprovela samo delimično, a preporuka da bude usvojen Kodeks ponašanja poslanika uopšte nije primenjena.

U prvom Izveštaju uskladjenosti iz oktobra 2017. godine, zaključeno je da Srbija nije na zadovoljavajući način postupila ni po jednoj od 13 preporuka, dok je u Prelaznom izveštaju uskladjenosti, usvojenom u martu 2019. godine, ocenjeno da nijedna od preporuka nije sprovedena na zadovoljavajući način, ali da se ukupan nivo uskladjenosti sa preporukama ne može više smatrati "globalno nezadovoljavajućim".

U drugom Izveštaju uskladjenosti, koji je danas objavljen, ocenjene su mere nadležnih organa Srbije za sprovodjenje 13 preporuka od dana usvajanja Prelaznog izveštaja uskladjenosti. Za razliku od prošle godine, nivo uskladjenosti Srbije sa preporukama iz 2015. godine sada je ponovo ocenjen kao "globalno nezadovoljavajući".

Kad je reč o poslanicima Skupštine Srbije, GRECO u Izveštaju navodi da je učinjen veliki pomak usvajanjem novog Zakona o lobiranju i da će, ako bude primenjen kao što je predvidjeno, predstavljati korak napred u povećanju transparentnosti delatnosti lobiranja.

"Transparentnost procesa izrade nacrta zakona takodje je dodatno poboljšana: državni organi treba blagovremeno da objavljuju nacrte zakona na sajtovima, izmene predloga pravnih propisa sada su javno dostupne putem interneta, efikasan proces učešća javnosti u zakonodavnom procesu u preliminarnoj fazi definisan je zakonom, a javna slušanja o važnim zakonima organizuju se u Narodnoj skupštini, iako je organizovanje takvih slušanja i dalje diskreciono pravo skupštinskih odbora", piše u Izveštaju.

GRECO navodi da deluje da je u Skupštini Srbije smanjeno korišćenje hitnog postupka, ali da ono i dalje ostavlja prostor za podnošenje kasnih amandmana koji nisu bili predmet debate i o kojima javnost nije blagovremeno informisana.

Usvajanje Kodeksa ponašanja poslanika je još na čekanju i trebalo bi da ostane prioritet, navodi se.

U odnosu na sudije i tužioce, činjenica da su ustavne reforme još u toku i dalje predstavlja prepreku za primenu niza preporuka GRECO.

"Nadležni organi Srbije podsećaju da odredjeni delovi preporuka GRECO iziskuju izmene Ustava iz 2006. godine. Te izmene su dostavljene Skupštini Srbije na razmatranje radi usvajanja dvotrećinskom većinom nakon javne rasprave, a potom treba da budu potvrdjene na referendumu. Srbija će isključivo biti u mogućnosti da ispuni odredjene delove preporuka GRECO tek pošto ovi amandmani na Ustav stupe na snagu", stoji u Izveštaju.

Telo SE navodi da je veoma zabrinuto zbog prilično naelektrisane atmosfere u kojoj se odvija proces konsultacija o ustavnim amandmanima, iz kojeg su se povukle razne nevladine organizacije, uključujući Udruženje sudija i Udruženje tužilaca, kao i zbog kritika ne samo od tih organizacija već i od Konsultativnog veća evropskih sudija na neke aspekte nacrta amandmana na Ustav Srbije.

S obzirom na važnost pravosudnih reformi, GRECO nastavlja da ohrabruje srpske vlasti da ne štede napore kako bi osigurale da ti ustavni amandmani imaju najširu moguću podršku i da su u skladu sa preporukama GRECO, naročito u pogledu sastava Visokog saveta sudstva, navodi se u Izveštaju.

Treba pozdraviti normativni okvir i metode za poboljšanje objektivnosti i transparentnosti postupaka zapošljavanja sudija i tužilaca, dodaje GRECO. Aktivnosti u pogledu obuke i podizanja svesti organizuju se za veliki broj sudija i tužilaca, naročito posredstvom Pravosudne akademije.

Medjutim, kako se navodi, preostaje još posla na unapredjenju sistema ocenjivanja rada sudija i tužilaca. Čini se da usvajanje Smernica za sprečavanje neprimerenog uticaja na sudije ide u dobrom smeru, ali Etički odbor Visokog saveta sudstva još nije počeo da sprovodi mandat u pogledu sudijske etike. Dodaje se da etički kodeks za tužioce još nije usvojen.

"GRECO je preporučila da sistem ocenjivanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca bude promenjen: prvo, revidiranjem kvantitativnih pokazatelja i obezbedjivanjem da kriterijume za vrednovanje čine uglavnom kvalitativni pokazatelji i drugo, ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati sistematski dovode do razrešenja i obezbedjivanjem da tužioci imaju odgovarajuće mogućnosti da doprinesu procesu vrednovanja", piše u Izveštaju.

GRECO pozdravlja novi Zakon o sprečavanju korupcije pošto on unapredjuje pravila o sukobu interesa koja se primenjuju na poslanike, sudije i tužioce i pruža adekvatne garancije za obezbedjivanje nezavisnosti Agencije za borbu protiv korupcije i za proširenje njenih nadležnosti, čime joj daje centralnu ulogu u sprečavanju i rešavanju sukoba interesa.

Ipak, GREKO napominje da u novom Zakonu o sprečavanju korupcije ostaju nedostaci koje treba otkloniti.

"Na primer, Zakon ne propisuje jasne kriterijume za izdavanje saglasnosti javnim funkicionerima da obavljaju poslovne aktivnosti ili za njihovo ograničavanje u tom pogledu; funkcioneri i dalje imaju puno diskreciono pravo da prijavljuju, odnosno ne prijavljuju delove svoje imovine; imovina nekoliko kategorija javnih funkcionera nije javno dostupna; maksimalne novčane kazne za kršenje zakona i dalje su niske; neprijavljivanje prihoda ili davanje lažnih podataka o prihodima javnih funkcionera ne predstavlja krivično delo", navodi se u Izveštaju.

GRECO je zbog toga zaključio da je ta preporuka primenjena samo delimično.

Telo Saveta Evrope priznaje napore srpskih vlasti učinjene od usvajanja Prelaznog izveštaja u martu prošle godine i napominje da nekoliko preporuka ne može da bude u potpunosti sprovedeno zbog aktuenog stanja u Skupštini Srbije koje sprečava donošenje novog Ustava.

Medjutim, kako 11 od 13 preporuka tek treba da bude sprovedeno na zadovoljavajući način, GRECO navodi da nema drugog izbora nego da situaciju smatra "globalno nezadovoljavajućom".

Telo SE dodaje da zbog toga odlučuje da primeni član 32 koji se odnosi na države članice za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa preporukama sadržanim u Izveštaju o evaluaciji i da traži od šefa delegacije Srbije da najkasnije do 31. oktobra 2021. godine dostavi izveštaj o napretku u sprovodjenju preostalih preporuka.

GRECO čine 47 članica Saveta Evrope, kao i Belorusija, Kazahstan i SAD. Cilj tog tela je da poboljša kapacitet članica za borbu protiv korupcije, nadgledanjem njihove uskladjenosti s antikorupcijskim standardima.

KOMENTARI

Broj komentara : 0

Vaše ime*


Vaš e-mail


Vaš komentar*otkucano 0 od ukupno 1500 karaktera.