Web Analytics
Apatinska pivara objavila Izveštaj o održivosti za 2022. godinu - BetaRS

Apatinska pivara objavila Izveštaj o održivosti za 2022. godinu

Zelena Srbija | Izvor: Beta | 04.08.2023 | access_time 14:45
Apatinska pivara objavila Izveštaj o održivosti za 2022. godinu
Apatinska pivara objavila je danas da će u cilju održivog poslovanja nastaviti sa poboljšanjem energetske efikasnosti, boljim upravljanjem vodnim resursima i reciklažom ambalažnog otpada.

Kako je navedeno u Izveštaju o održivosti za 2022. godinu, Apatinska pivara primenjuje različite ekološke mere, kao što su standardizacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine, uvođenje čistije proizvodnje kroz efikasnije korišćenje sirovina i energije, smanjenje emisija i nastajanja otpada.

Istaknuto je da je izgradnjom sopstvenog postrojenja za preradu otpadnih voda, dugoročno rešeno pitanje prečišćavanja otpadnih voda u Apatinskoj pivari.

Sva zahvaćena voda, izuzev dela koji je sastavni deo proizvoda - piva, nakon upotrebe se prerađujuje i kao čista ispušta u Dunav, a kao nusproizvod od te prerade dobija se biogas od kojeg se pomoću kogenerativnog postrojenja proizvodi električna i toplotna energija, što predstavlja, kako je ocenjeno, odličan primer cirkularne ekonomije.

Količina i kvalitet prečišćene otpadne voda se prati dnevno, a jednom mesečno se, putem akreditovane laboratorije, analiziraju parametri otpadne vode koja ulazi u postrojenje za prečišćavanje i vode koja se ispušta u Dunav.

Na globalnom nivou, kompanija Molson Coors, u čijem sastavu posluje Apatinska pivara, postavila je ciljeve do 2025. koji se pored ostalogh odnose na upotrebu vode i predviđaju da se u velikim pivarama smanji količina vode potrebne za proizvodnju za 22 odsto po hektolitru, a ječam uzgaja sa 10 odsto manje vode.

Naglašeno je i da je Apatinska pivara usmerena na stalno poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje i optimizaciju potrošnje toplotne energije i struje.

Tako je Apatinska pivara racionalnim trošenjem u poslednjih pet godina za 22 odsto smanjila potrošnju energije.

Cilj koji je postavljen u Apatinskoj pivari je smanjenje potrošnje energije po proizvedenom hektolitru piva za jedan procenat godišnje, kroz poboljšanja u procesima, uz dodatna smanjenja kroz planirane projekte koji donose uštede potrošnje energije.

Ukazano je i da se u procesu proizvodnje u Apatinskoj pivari generiše biogas, koji se koristi kao pogonsko gorivo za sagorevanje u kotlovima, i na taj način zamenjuje deo prirodnog gasa.

Podseća se i da je polovinom 2022. godine Apatinska pivara počela da kupuje "zelenu električnu energiju" - sertifikovano proizvedenu iz obnovljivih izvora.

U Izveštaju o održivosti je navedeno i da su "smanjenje karbonskih emisija poslovanja i izgradnja rezilijentnijeg i održivijeg poslovnog modela među prioritetima kompanije".

Cilj je pored ostalog poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnim operacijama, korišćenje 100 odsto obnovljivih izvora energije, kao i da se razmotri mogućnost korišćenja čistijih goriva.

Cilj Apatinske pivare jeste i postepeno smanjenje količine otpada koji se generiše obavljanjem delatnosti kompanije, smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponiju i smanjenje troškova upravljanja otpadom.

Krajnji cilj u sistemu upravljanja otpadom jeste postizanje "zero waste to landfill", odnosno nivoa od minimum 99 odsto predaje generisanog otpada u kompaniji radi tretmana (ponovnog iskorišćenja, reciklaže i sl.) ovlašćenim operaterima.

Istaknuto je i da kompanija, sa ciljem da što manje ambalažnog materijala završi na deponijama, razvija inovativna rešenja zasnovana na cirkularnoj ekonomiji i tako smanji uticaj na životnu sredinu.

Fokus je i na povećanju stope materijala za reciklažu, povećanju učešće recikliranog materijala u ambalaži, smanjenju količinu i intenziteta upotrebe plastike, zameni plastične ambalaže materijalima koji manje emituju CO2.

Precizirano je da je kompanija uložila 150.000 evra kako bi se obezbedilo 600 kontejnera za prikupljanje staklene ambalaže, a sve u cilju povećanja njenog prikupljanja za 20 odsto, čime bi se uspostavio isplativ sistem tretmana i ponovne upotrebe otpada od stakla kako u Srbiji tako i u regionu, a u okviru unapređenja postojećeg sistema produžene odgovornosti proizvođača.

Podseća se i da je kompanija Molson Coors postavila cilj da do 2025. godine 100 odsto ambalaže kompanije može da se koristi višekratno, da ona bude reciklabilna, kompostabilna i biorazgradiva, kao i da plastična ambalaža bude sa najmanje 30 odsto recikliranog sadržaja.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije

Obnovljivi izvori