Web Analytics
Pocetna - Novinska agencija Beta

Politika privatnosti Novinske agencije Beta

Opšte informacije

Ova Izjava o zaštiti ličnih podataka (dalje: Izjava) primjenjuje se na medijsko-informativne usluge koje Novinska agencija BETA PRESS d.o.o. (dalje: BETA) pruža na tržištu.

Ova Izjava propisuje lične podatke koji se prikupljaju pri zaključivenju ugovora sa Betom, način njihove obrade i svrhu u koju se ti podaci koriste. Takođe, Izjava sadrži informaciju o pravima Korisnika u pogledu načina korišćenja ličnih podataka.

Beta ne koristi eksterne pružaoce usluga obrade podataka korisnika.

Vrste podataka

U svrhu zaključenja ugovora, izvršenja usluge, komunikacije i kontrole pristupa svojim platformama za distribuciju, Beta upotrebljava sledeće lične podatke:

  • Osnovne lične podatke: ime i prezime, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona).
  • Ostale podatke, koje Korisnik stavi na raspolaganje prilikom zaključenja ugovora ili tokom ugovornog odnosa, kao što su podaci o zakonskim zastupnicima ili drugim ovlaštenim osobama. Beta ne prikuplja bilo koje druge podatke koji ne služe ostvarenju svrhe ugovora i redovnog poslovanja kao što su podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili verskim uverenjima, genetski podaci, podaci o zdravstvenom stanju i slično.
  • podatke koji se prikupljaju tokom sesije, odnosno prilikom pristupanja Betinim servisima., npr. IP adresa, vrijeme pristupanja, vrsta sadžaja kome se pristupa i slično.
Period čuvanja

BETA, po pravilu, briše osnovne lične podatke po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku zakonskih rokova u kojem se pojedini podatak mora čuvati.

BETA ne briše podatke koji su potrebni za obračun naknada, troškova, pretplate ili drugih novčanih potraživanja koja proizlaze iz ugovornog ili drugog odnosa sa Betom. Ti podaci se čuvaju i obrađuju najkasnije do potpunog izmirenja potraživanje, roka kada potraživanje Bete zastareva ili do okončanja sudskog postupka.

Načini i svrha obrade ličnih podataka

BETA prikuplja i obrađuje isključivo podatke koji su dostavljeni u svrhu sklapanja ugovora sa Betom ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev zainteresovanog lica neposredno pred sklapanje ugovora, a sve radi korišćenja Betinih servisa i usluga. Sklapanjem ugovora sa Betom ili korišćenjem njenih proizvoda ili usluga Korisnik je dao suglasnost da se njegovi lični podaci koriste u svrhu izvršenja ugovora, usluge i za druge svrhe navedene u ovoj Izjavi. BETA obrađuje i podatke koji su potrebni za izvršenje i ispunjenje navedenih obveza ili radi naplate potraživanja prema licima koja koriste njene usluge bez ovlašćenja ili mimo ugovora sa Betom, kao i podatke neophodne za sprečavanje neovlašćenog korišćenja (kao što su IP adresa, vreme pristupa i sl.).

Kontakt

Komunikacija između Korisnika i BETE se odvija putem telefona, elektronske pošte (e-mail), Betinih web stranica ili poštom koristeći podatke koje je Korisnik dostavio BETI, čime je za takvo korišćenje dao dozvolu.

Prosleđivanje ličnih podataka

Podatke Korisnika iz ove Izjave BETA može prosleđivati drugim subjektima u svrhu izvršenja obveza prema Korisniku, svojih zakonskih obveza ili svojih potraživanja. Navedeni subjekti te podatke smeju koristiti isključivo na način predviđen ovom Izjavom ili u skladu sa zakonskim propisima.

Prosleđivanje ličnih podataka

Ako BETA obrađuje i koristi podatke Korisnika koji su nepotpuni ili netačni, Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku traži ispravku tih podataka. Pravo na uskraćivanje dozvole i brisanje:

  • Korišćenje ličnih podataka iz člana 2. ove Izjave neophodno je za zaključenje i izvršenje ugovora između Bete i Korisnika. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku uskrati Beti pravo na korišćenje ovih podataka i zahteva njihovo brisanje. U tom slučaju Beta ima pravo da jednostrano raskine ugovor, budući da neće biti u mogućnosti da ga nadalje izvršava.
  • Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku zatraži brisanje svojih ličnih podataka ako ih je BETA obrađivala bez njegove suglasnosti ili su time narušena prava i interesi Korisnika.
  • Korisnik od BETE može tražiti informaciju o tome da li se i koji njegovi podaci obrađuju, u koju svrhu se obrađuju i u kom periodu se čuvaju.