Web Analytics
Transparentnost Srbija uputila poslanicima amandman u vezi Posebnog zakona o EXPO 2027. - BetaRS

Transparentnost Srbija uputila poslanicima amandman u vezi Posebnog zakona o EXPO 2027.

Društvo | 23.10.2023 | access_time 11:05
Transparentnost Srbija uputila poslanicima amandman u vezi Posebnog zakona o EXPO 2027.
Foto: Milos Miskov
Transparentnost Srbija (TS) uputila je poslaničkim grupama u Skupštini Srbije predlog amandmana u vezi Posebnog zakona o "EXPO 2027" kojim se traži obavezna primena Zakon o javnim nabavkama za preduzeća koja će biti forirana radi realzacije te manifestacije.

TS je u saopštenju navela danas da je uputila predlog amandmana "kojim bi se otklonio jedan od velikih korupcijskih rizika" tog zakona, time što bi se, kako je dodala, "posebna preduzeća koja će biti formirana radi realizacije projekta obavezala da primenjuju Zakon o javnim nabavkama".

U saopštenju TS piše da je "Vlada u međuvremenu i sama predložila jedan amandman, koji je postao sastavni deo Zakona, kojim se predviđa da umesto posebnih privrednih društava ona "bliže uređuje pravila postupka nabavki“ i „obavezu obezbeđivanja transparentnosti postupka“.

"Ostala je, međutim, odredba kojom se stavlja van snage Zakon o javnim nabavkama", piše u saopštenju.

TS je dodala i da njen amandman predviđa da se stav o uređivanju postupaka briše, a da se propisuje da se "Posebno privredno društvo, kao i društvo posebne namene, smatra javnim naručiocem u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke“.

"Umesto da se ceo član briše, ovakvom formulacijom bi se izbegla i mogućnost drugog korupcijskog rizika – da se štetnim tumačenjem norme ili promenama u strukturi vlasništva i upravljanja posebnim društvima dođe u situaciju da se ona ne smatraju više pravnim licima koja su dužna da primenjuju Zakon o javnim nabavkama", piše u saopštenju.

TS je, u dopisu poslanicima, ukazala na neustavnost predložene odredbe, "nakon amandmanske intervencije Vlade".

"Pošto je Predlogom zakona isključena primena Zakona o javnim nabavkama, ne postoje nikakva pravila koja bi Vlada mogla da razrađuje kroz podzakonski akt", piše u saopštenju.

TS smatra da bi "tako, uredbom, Vlada u stvari kreirala pravila za sprovođenje nabavki novoosnovanih preduzeća, a ne bi ih bliže uređivala".

U dopisu je TS ukazala i da Vlada Srbije nije ni pokušala da opravda ukidanje javnih nabavki radova za ovaj vredan projekat u obrazloženju Predloga zakona.

"Čak ni hitnost realizacije, koja se navodi kao razlog za odstupanje od primene pojedinih odredaba drugih propisa, ne bi bila valjan razlog, jer sam Zakon o javnim nabavkama omogućava skraćenje rokova i odstupanje od opštih pravila kada je to opravdano", piše u saopštenju.

Teme